Πολιτική Ασφαλείας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης εξωτερικού χώρου
 • Οι οροφές είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην μπορεί εύκολα κάποιος να έχει πρόσβαση και να μην μπορεί να τις παραβιάσει
 • Τα παράθυρα είναι σε σημείο μη προσβάσιμο και όσα ανοίγουν είναι εφοδιασμένα με σήτα
 • Οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές μετά το πέρας της εργασίας και ανοίγουν μόνο κατά την φόρτωση / παραλαβή
 • Υπάρχει τοίχος με κάγκελα και περίφραξη σε όλο το χώρο γύρω από την εγκατάσταση
 • Δεν εισέρχεται κανένας (άνθρωπος ή οχήματα ) στο εσωτερικό του εξωτερικού χώρου χωρίς άδεια
 • Υπάρχει επαρκής φωτισμός καθόλη την διάρκεια της νύχτας για την αποφυγή παραβιάσεων
 • Υπάρχει αναπληρωματική υποστήριξη σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης (γεννήτρια)
 • Υπάρχει προστασία των προϊόντων κατά την παραλαβή και φόρτωση με πόρτες παραλαβής ελεγχόμενες
 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία γίνεται μόνο με κωδικούς πρόσβασης
 • Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα προστασίας των υπολογιστών από κακόβουλες ενέργειες
 • Αντίγραφα ηλεκτρονικών αρχείων φυλάσσονται και εκτός του χώρου της εταιρείας
 • Υπάρχει συνεργασία με εξωτερική εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης εσωτερικού χώρου
 • Οι εργαζόμενοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις από συγκεκριμένη είσοδο, ελεγχόμενη.
 • Οι εργαζόμενοι έρχονται αυστηρά  σε συγκεκριμένες ώρες στην εργασία και στις σωστές θέσεις εργασίας
 • Σε περίπτωση παραβίασης οι εργαζόμενοι ενημερώνονται μέσω εσωτερικού μηχανισμού
 • Οι χημικές ουσίες είναι αποθηκευμένες σε ξεχωριστό χώρο που κλειδώνει και χειρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Τα αιχμηρά αντικείμενα είναι αριθμημένα και ελέγχονται πριν και στο τέλος της εργασίας
 • Καθημερινός έλεγχος ακεραιότητας των συσκευασιών στις αποθήκες .
 • Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε δεύτερη συσκευασία αμέσως μετά την παραγωγή και η δεύτερη συσκευασία συνήθως αυτοκόλλητη ταινία.
  Τα υλικά συσκευασίας και τα συσκευασμένα προϊόντα τα διαχειρίζονται συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 • Οι οδηγοί των οχημάτων είναι αξιόπιστοι και ενημερώνονται για τους κανόνες ασφάλειας της εταιρείας
 • Οι παραλαβές και οι φορτώσεις  είναι πάντα προγραμματισμένες και σε περίπτωση αλλαγών ενημερώνεται ο υπεύθυνος
 • Υπάρχει διερεύνηση των φορτώσεων όταν αυτές αγνοούνται
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα τοποθετούνται σε συγκεκριμένο σημείο όπου και διαχειρίζονται ανάλογα με τον λόγο επιστροφής
 • Σε υποψία για παραποίηση εγγράφων αναβάλλεται η παραλαβή φορτίου ή διακόπτεται η φόρτωση και πραγματοποιείται άμεση διερεύνηση
 • Ανεξήγητη καθυστέρηση φορτίου παραλαβής οδηγεί σε ενημέρωση της εταιρείας αποστολής και διερεύνηση του λόγου της καθυστέρησης.
 • Σε περίπτωση εντοπισμού προϊόντων που έχουν επηρεαστεί από κακόβουλη ενέργεια πραγματοποιείται άμεση απόσυρση της παρτίδας
 • Υπογραφή συμφωνητικού δεσμεύσεων με την μεταφορική εταιρεία όπου αυτό είναι δυνατόν
 • Απαίτηση για ενημέρωση μέσω τηλεφώνου, fax ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για κάθε παράδοση.
 • Παραλαβή όλων των παραγγελιών από τον αντίστοιχο υπεύθυνο και όχι από μη εξουσιοδοτημένο για την ανωτέρω ενέργεια προσωπικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Το προσωπικό αξιολογείται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εκδίκησης σε περίπτωση απολυμένων υπαλλήλων
 • Το προσωπικό είναι σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν αναπτυχθεί αισθήματα εμπιστοσύνης
 • Κάθε αποχώρηση υπαλλήλου ελέγχεται από την εταιρεία
 • Υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας
 • Υπάρχουν κάμερες ελέγχου των εργασιών του προσωπικού
 • Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικών αντικειμένων στους χώρους εργασίας
 • Όπου είναι δυνατόν και χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος συγκεντρώνονται πληροφορίες για το ιστορικό των εργαζομένων
 • Κάθε άτομο που προσλαμβάνεται επιτηρείται από τον υπεύθυνο του τμήματος στο οποίο εργάζεται

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 • Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους παραγωγής και των αποθηκών σε προσωπικό που δεν έχει αρμοδιότητα, χωρίς άδεια από τη διοίκηση.
 • Οποιοσδήποτε δεν έχει αρμοδιότητα στους χώρους αποθήκευσης ως εργαζόμενος ή εξωτερικός συνεργάτης, κατηγοριοποιείται ως «επισκέπτης» και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης του.
 • Κατά την άφιξη ενημερώνεται ο υπεύθυνος παραγωγής για την επίσκεψη και ζητείται η άδεια του για να επιτραπεί η είσοδος.
 • Ο υπεύθυνος παραγωγής  ενημερώνεται από τους επισκέπτες για την αιτία της επίσκεψης.
 • Ο υπεύθυνος παραγωγής ενημερώνει τους επισκέπτες για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουν σε όλη την διάρκεια της επίσκεψης.
 • Πριν από την είσοδο υπογράφεται το βιβλίο εισόδου για κάθε ένα επισκέπτη και συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο ελέγχου
 • Μετά την υπογραφή δίνεται ειδική ενδυμασία επισκέπτη σε κάθε άτομο που θα εισέλθει στον χώρο.
 • Καθόλη την διάρκεια της επίσκεψης υπάρχει συνοδεία από αρμόδιο προσωπικό και καταγράφονται οι ώρες επίσκεψης.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο με κινητό τηλέφωνο ή την μηχανή φωτογράφησης για την αποφυγή φωτογράφησης.
 • Σε όλη την διάρκεια της επίσκεψης δεν επιτρέπεται η επαφή με τα τρόφιμα χωρίς την απαραίτητη άδεια και την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής και αποθηκευτικής πρακτικής
 • Με το πέρας της επίσκεψης παραδίδεται η ειδική ενδυμασία στον υπεύθυνο παραγωγής